"Coordination ok, begin coordinated no way"

De publieke financiering die wereldwijd beschikbaar is voor duurzaam bosbeheer, wordt onvoldoende benut door gebrek aan coördinatie. Dit blijkt uit onderzoek van Tropenbos International.

Door de redactie
  

Wereldwijd zijn er 48 initiatieven actief waarbij meerdere landen samenwerken om duurzaam bosbeheer met publiek geld te financieren. In de recent verschenen Tropenbos International studie Forest financing at the international level, options for improving synergies and coherence in a diverse landscape van André Brasser en Herman Savenije blijkt dat deze initiatieven teveel langs elkaar heen werken om effectief te kunnen zijn. Dit is des te prangender omdat de UNFF (United Nations Forum on Forests), het bossenplatform van de VN, in eerder onderzoek al een groot tekort heeft vastgesteld aan publiek en privaat geld voor duurzaam bosbeheer. Er is naar schatting 70-160 miljard dollar per jaar noodzakelijk. Dat bedrag is bij lange na niet beschikbaar. Tijdens de 10e sessie van het UNFF, midden april, stond het onderwerp op de agenda.

Er is een algemene wens onder bossendeskundigen om de inzet van publieke financiën voor duurzaam bosbeheer beter te coördineren. Maar zoals uit het onderzoek blijkt, is de algemene opstelling binnen de verschillende initiatieven "coordination ok, but being coordinated no way". Het Tropenbos-onderzoek brengt de initiatieven voor het eerst in kaart. Financiering voor duurzaam bosbeheer kan vooral via de Wereldbank beschikbaar komen; die heeft tien verschillende financieringsmechanismen uitstaan, veelal via klimaat- en biodiversiteitsfondsen. Daarnaast ontwikkelen VN-organisaties, ontwikkelingsbanken en regionale samenwerkingsverbanden zoals bijvoorbeeld Amazon Fund of de Europese Unie elk hun eigen financieringsmechanismen.

De auteurs geven diverse aanbevelingen voor betere afstemming daarvan. Die ligt niet zozeer in meer coördinatie in de vorm van meer formele afspraken en overleg. Er zijn vier verschillende strategieën denkbaar waarbij de nadruk meer kan liggen op coördinatie tussen internationale organisaties of tussen nationaal opererende organisaties. Een periodiek verschijnend overzicht van "The State of the World's Forest Financing" zou helpen om beleidmakers beter bewust te maken van hun direct belang in verbeterede coördinatie. Zij zouden bij het ontwerp van nieuwe financieringsconstructies beter kunnen inspelen op reeds bestaande fora door een zogenaamde "coördinatie SWOT" uit te voeren. Daarnaast zou een "Your way to forest financing facility" bossenlanden beter in staat kunnen stellen om hun weg te vinden in het ingewikkelde landschap van multinationale financieringsinitiatieven. Nationale coördinatie-platforms, zoals die al bestaan in onder meer Mexico en Ghana, lijken goed te werken om landen hiertoe betere toegang te geven. Een eenvoudige en wellicht heel effectieve stap is beter gebruik te maken van de mogelijkheden van "e-networking". Er zijn al diverse voorbeelden van geslaagde samenwerking tussen initiatieven die zijn begonnen als informeel overleg via bestaande netwerken.

24 april 2013