Onderzoek Kennis voor Klimaat

Het onderzoeksprogramma Kennis voor Klimaat heeft eind 2014 haar poorten gesloten. In negen boeken is een dwarsdoorsnede van alle kennis en ervaring die in de afgelopen jaren zijn opgedaan, weergegeven. Het zijn 8 boeken over onderzoek naar 8 verschillende thema's en 1 overkoepelend boek. In samenwerking met Kennis voor Klimaat publiceert ChangeMagazine.nl in 2014 en 2015 artikelen over dit onderzoek, deze kennis en ervaringen. De artikelen op ChangeMagazine.nl zijn verkorte bewerkingen van delen van de hoofdstukken uit de boeken.

Gewassen kweken die tegen zout kunnen

Onderzoek van Kennis voor Klimaat naar gewassen die tegen zout kunnen

Door klimaatverandering neemt verzilting van landbouwgrond wereldwijd toe. Voor veel gangbare gewassen is het zoutgehalte in verzilte grond te hoog. Als gewassen beter tegen zout kunnen, is dat gunstig voor de voedselvoorziening.

Hitte in de stad door warmtestraling

Onderzoek van Kennis voor Klimaat naar hitte in de stad

Warmtestraling heeft grote invloed op de temperatuur in de stad, zowel buiten als in gebouwen. Dat blijkt uit onderzoeken van de Technische Universiteiten in Delft en Eindhoven. Het onderzoek levert praktische tips op voor beleidsmakers en ontwerpers.

Hoe erg is droogteschade door klimaatverandering?

Onderzoek van Kennis voor Klimaat naar droogteschade in beeld

Grootverbruikers van water kunnen veel last hebben van droogte. Een economisch model laat zien hoe ernstig droogteschade kan zijn voor verschillende sectoren. De landbouw springt eruit.

Wat kunnen boeren in een warmere wereld doen?

Onderzoek van Kennis voor Klimaat naar wat boeren kunnen doen

Gaat klimaatverandering boeren geld kosten of opleveren? Kennis voor Klimaat maakte samen met de landbouwsector inzichtelijk of het financieel de moeite waard is om adaptatiemaatregelen te nemen.

Kwetsbaarheid waterleidingnet door klimaatverandering

Onderzoek van Kennis voor Klimaat naar kwetsbaarheid van het waterleidingnet

Bodemdaling door droogte kan breuken in de waterleidingen veroorzaken. Onderzoek van Kennis voor Klimaat bracht in beeld op welke plaatsen het leidingnet het meest kwetsbaar is. Daardoor kunnen waterbedrijven tijdig actie ondernemen.

Oude panden opkrikken om wateroverlast te voorkomen

Onderzoek van Kennis voor Klimaat naar wateroverlast in Dordrecht

Innovatie betekent soms met andere ogen naar een eeuwenoud probleem kijken. Het consortium Waterveiligheid van Kennis voor Klimaat deed dat voor het probleem van de wateroverlast in historisch Dordrecht.

Oplossingen IJsselmeer breed gedragen

Onderzoek van Kennis voor Klimaat naar oplossingen voor het IJsselmeer

Klimaatadaptatie is niet alleen een technische kwestie, de menselijke kant ervan speelt ook een grote rol. Vooral bij ingewikkelde vraagstukken als de waterpeilverhoging van het IJsselmeer, waarbij een groot aantal partijen betrokken is.

Oplossingen voor kwetsbare veengebieden

Onderzoek van Kennis voor Klimaat naar oplosingen voor kwetsbare veengebieden

De unieke Nederlandse veenweidegebieden zijn kwetsbaar, omdat uitdroging voor bodemdaling zorgt. Klimaatverandering kan leiden tot langere perioden van droogte, dus adaptatiemaatregelen zijn noodzakelijk.

Klimaatadaptatiebeleid onder de loep

Onderzoek van Kennis voor Klimaat naar adaptatiebeleid

In veel gemeenten staat adaptatiebeleid in de kinderschoenen en het effect van klimaatverandering is nog maar in geringe mate zichtbaar. Toch is het van belang om te weten of de gekozen aanpak soelaas biedt.

Wateropslag in bodem ontlast riool

Onderzoek van Kennis voor Klimaat naar wateropslag in de bodem

Nederland zal steeds vaker te maken krijgen met extreme neerslag. De riolen kunnen forse hoeveelheden water in korte tijd niet verwerken en dat leidt tot overlast en gezondheidsrisico’s. Grootschalige wateropslag in de bodem biedt een oplossing, zo blijkt uit een proef in het Westland.

Anticiperen op extreem weer met nieuwe technieken

Onderzoek van Kennis voor Klimaat naar slecht en extreem weer

Een flinke bui of windhoos hoeft niet schadelijk te zijn. Problemen kunnen echter ontstaan als verschillende typen slecht weer tegelijkertijd plaats vinden. Nieuwe modellen en technieken maken het mogelijk om te anticiperen op dit soort situaties.

Verborgen wateropslag in oude kreekruggen

Onderzoek van Kennis voor Klimaat naar wateropslag in kreekruggen

Eeuwenoude kreekruggen in het polderlandschap blijken veelbelovende opslagplaatsen van zoet water. In de Zuidwestelijke Delta worden technieken getest die extra water voor beregening leveren om droogte en zoutschade te beperken.

Rem de golf

Onderzoek van Kennis voor Klimaat naar remmen van golven

Superstormen met zware wind zorgen voor nietsontziende golven. Dit consortium onderzocht op verschillende locaties hoe de golven te remmen zijn voor ze dijken bereiken.

Mos als spons voor zoet water

Onderzoek van Kennis voor Klimaat naar mos als spons voor zoet water

Dankzij onderzoek is de verdamping van zoet water door planten en bomen exact te meten. Met het oog op de toename van droge, hete zomers, is kennis over deze vorm van vochtverlies hard nodig.

De invloed van extreem weer op het spoor

Onderzoek van Kennis voor Klimaat naar de invloed van extreem weer op het spoor

Vertragingen op het spoor en uitval van treinen zijn vaker het gevolg van extreem weer dan gedacht, zo blijkt uit onderzoek. Maar de economische schade valt mee.

Samenwerken aan droge voeten

Onderzoek van Kennis voor Klimaat naar bescherming tegen wateroverlast

Het project Droge Voeten 2050 moet de inwoners van Noord-Nederland de komende decennia beschermen tegen wateroverlast. Betrokken partijen konden vanaf het begin meedenken over mogelijke maatregelen.

Wateroverlast levensecht in beeld met 3Di

Onderzoek van Kennis voor Klimaat naar wateroverlast in beeld

Dankzij 3Di Waterbeheer, een ingenieus overstromingsmodel, is het mogelijk om een blik in de toekomst te werpen en te zien welke delen van de stad onder water zullen staan na hevige regenval of een dijkdoorbraak.

Brede mix van maatregelen voor zoetwatervoorziening

Onderzoek van Kennis voor Klimaat naar een brede mix van maatregelen

Een waaier van oplossingen helpt om de risico’s van droogte en verzilting te spreiden. Dit levert een robuust zoetwatersysteem op, dat minder kwetsbaar is.

Het weer van de toekomst

Onderzoek van Kennis voor Klimaat naar het weer van de toekomst

Hoe ziet het weer van de toekomst eruit? Future Weather toont met weerkaarten hoe extreem het weer in de toekomst kan zijn. De kaarten laten zien waar beleidsmakers en planners rekening moeten houden.

Bouwen in en rondom steden: verdichten beter dan uitbreiden

Onderzoek van Kennis voor Klimaat naar verdichting in steden

De regio Haaglanden liet kwetsbaarheidskaarten maken voor uitbreiding van het stedelijk gebied. Het is beter om te bouwen op open plekken in de stad, dan uit te breiden met nieuwe wijken in het buitengebied.

Grond voor natuur of voor landbouw?

Onderzoek naar de ontwikkeling van landbouw en natuur

Nieuwe modellen helpen te voorspellen hoe landbouw en natuur zich gaan ontwikkelen. Deze kennis helpt bij het plannen van natuurnetwerken.

Dakpark Rotterdam: waterkering, park, winkelcentrum en parkeerplaats

Onderzoek naar groene daken

In Rotterdam zullen op één plek steeds vaker functies gecombineerd worden om ruimte te besparen. Het Dakpark Rotterdam is een waterkering, park, winkelcentrum en parkeerplaats in één.

Doorbraakvrije dijk beperkt aantal slachtoffers

Onderzoek naar dijken die niet bezwijken

“Om Nederland te beschermen, moeten de dijken hoger” was lange tijd het uitgangspunt. Onderzoekers van Kennis voor Klimaat lieten dit los en onderzochten hoe doorbraakvrije dijken onbeheersbare rampen kunnen voorkomen.

Hitte vergt extra investering elektriciteitsnetwerk

Onderzoek naar het elektriciteitsnetwerk van de toekomst

Het Nederlandse elektriciteitsnetwerk is behoorlijk robuust. Een simulatiemodel laat zien welke investeringen nodig zijn om de stroomvoorziening ook in de toekomst op peil te houden. Daarbij zijn extra investeringen nodig om ook op hitte te zijn voorbereid.