Nationale klimaatadaptatiestrategie vastgesteld

De ministerraad heeft op voorstel van staatssecretaris Dijksma van Infrastructuur en Milieu ingestemd met de nationale klimaatadaptatiestrategie ‘Aanpassen met ambitie’. In nauw overleg met andere overheden, maatschappelijke organisaties, kennisinstellingen, natuurorganisaties en bedrijven is in kaart gebracht hoe Nederland zich kan aanpassen aan klimaatverandering.

Nieuwsbericht van de Rijksoverheid

Te denken valt aan de verwachte toename van extreme weersomstandigheden, zowel in aantal als in intensiteit, de toename van hittestress, frequentere uitval van energie-, telecom- en IT-voorzieningen door extreem weer en een toename van infecties en allergieën.

De nationale klimaatadaptatiestrategie (NAS) doet een beroep op de innovativiteit en het aanpassingsvermogen van iedereen. De gevolgen van de verwachte klimaatverandering zijn voor Nederland in beeld gebracht. Ook zijn de risico’s benoemd waarvoor de komende jaren extra aandacht nodig is omdat ze grote gevolgen voor de samenleving kunnen hebben. Investeren in klimaatadaptatie is investeren in de toekomst van Nederland. Het versterken van de klimaatbestendigheid van Nederland is immers niet alleen noodzakelijk voor onze toekomstige veiligheid, maar ook voor ons welzijn en onze welvaart. Tegelijkertijd bevordert het ook innovaties waardoor ons verdienvermogen in binnen- en buitenland wordt versterkt.

In 2017 zal op basis van de vastgestelde nationale klimaatadaptatiestrategie een uitvoeringsprogramma worden opgesteld. Dat gebeurt in nauwe samenhang met het Deltaprogramma, waarin alle plannen voor waterveiligheid en wateroverlast zijn opgenomen. Er wordt een adaptatiedialoog opgestart naar de verzekerbaarheid van klimaatrisico’s met alle betrokken partijen, waaronder het Verbond van Verzekeraars en de Nederlandsche Bank. Daarnaast start er een onderzoek naar de klimaatbestendigheid van rijksgebouwen en zal het ministerie van Infrastructuur en Milieu initiatieven op het gebied van klimaatadaptatie steunen met zowel kennis als financiële middelen.

Bekijk het volledige rapport van de NAS op de Rijksoverheid website

6 december 2016