NKWK in 2016: het jaar van het vinden

Op 17 mei vond het tweede congres plaats van het Nationaal Kennisprogramma Water en Klimaat. Overheden, kennisinstellingen en bedrijven werken daarin samen aan (nieuwe) kennis en innovaties voor een waterrobuuste en klimaatbestendige delta. In het NKWK geldt: meedoen = meebetalen = mee profiteren. Werkt dat?

Door Bert-Jan van Weeren

Maar liefst 400 waterprofessionals waren naar Fort Voordorp bij Utrecht gekomen om een dag lang met elkaar de voortgang van het programma te bespreken. Alle NKWK-bloedgroepen waren gelijkelijk vertegenwoordigd. ‘’Een mooie opkomst in de goede balans,’’ aldus dagvoorzitter Roeland Allewijn. Als voorzitter van het NKWK-programmabureau liet hij nadrukkelijk weten ‘’dat het niet mijn programma is, maar ons programma.’’ Waarmee hij nog maar weer eens de gezamenlijke verantwoordelijkheid benadrukte van alle deelnemende partijen om van het NKWK een succes te maken.

Overheden, kennisinstellingen en bedrijven werken in het NKWK samen vanuit het idee dat al deze partijen een maatschappelijk dan wel economisch belang hebben bij het beantwoorden van deze kennisvragen. Er is geen centrale regie, geen wettelijke basis (zoals het Deltaprogramma) en geen centrale pot met geld. Kortom: meedoen = meebetalen = mee profiteren. Grote vraag tijdens dit congres: (in hoeverre) lukt dat?

Dure plicht

Nederland is de best beschermde Delta ter wereld. Volgens de voorzitter van de NKWK Programmaraad Roald Lapperre betekent dat geenszins dat NKWK een luxe programma is. Het is pure noodzaak, zeker in het licht van de meest recente alarmerende berichten over het tempo en de impact van de klimaatveranderingen. ‘’We hebben de dure plicht om met elkaar van het NKWK een succes te maken’’, aldus Lapperre. Daarna schetste hij kort de voortgang van het programma tot nu toe. De focus in het komende jaar ligt op zes onderzoekslijnen, waarvan men verwacht dat daar op korte termijn concrete resultaten kunnen worden geboekt. Juist omdat die resultaten kunnen fungeren als vliegwiel voor het gehele programma. Het gaat om Kustgenese, Marker Wadden, Waterkeringen, Slim Watermanagement, Nationaal Water Model en Rivieren.

Vinden

Na Roald Lapperre voerde dijkgraaf van waterschap Zuiderzeeland Hetty Klavers het woord. Ter voorbereiding op dit praatje had ze aan deze en gene gevraagd hoe het NKWK beviel. ‘’Ik heb vaak het woord zoeken gehoord,’’ vertelde ze de aanwezigen. Wat haar betreft moet 2016 dan ook ‘’het jaar van het vinden’’ worden. Het vinden van elkaar is haar niet genoeg; het gaat haar vooral om het gezamenlijk vinden van antwoorden op de kennisvragen. De boodschap, die ook Bram De Vos van WUR had, was: maak het NKWK breed, integraal en concreet.

Jaap van Thiel de Vries van Boskalis constateerde dat de financiering van het NKWK in het algemeen een lastig punt blijft. Hij pleitte er dan ook voor het financiële draagvlak van het programma te verbreden om de kansen die het NKWK biedt, ook echt te verzilveren. Dat kan volgens hem bijvoorbeeld door de onderzoekslijnen direct te koppelen aan concrete uitvoeringsprojecten, om direct de (financiële) vruchten te kunnen plukken.

Tot slot betrad Deltacommissaris Wim Kuijken het spreekgestoelte, de nationale hoeder van het waterbelang. Als voorzitter van de Raad van Toezicht van NKWK erkende hij dat het NKWK een lastig programma is. Gelukkig is er al het nodige werk verzet, aldus Kuijken. Er zijn nieuwe netwerken gecreëerd, onderzoekslijnen vastgesteld en her en der is er zicht op een concrete programmering. Maar hij hamerde erop dat kans van slagen van het NKWK afhangt van alle partijen afzonderlijk. Hij riep alle partijen in het NKWK daarom op om over hun eigen domein heen te kijken en gezamenlijk te doen wat nodig is.

In 14 verschillende verdiepende en verbredende sessies werd vervolgens inhoudelijk gediscussieerd over onderwerpen als verdienmodellen voor het bedrijfsleven, samenwerkingsvormen, de invloed van klimaatscenario’s en internationale samenwerking. De conferentie leverde een heel aantal concrete resultaten op, zoals de oprichting van een EU-faciliteit, twee samenwerkingsovereenkomsten tussen onderwijsinstellingen en de overheid op het gebied van kennisdeling en de human capital agenda, en een intensieve samenwerking op het tussen Slim Watermanagement en het Nationaal Watermodel op het gebied van open data.

Meer informatie vindt u op de website van NKWK

Foto's: Bart van Vliet

1 juni 2016