Nieuwe samenwerking moet kwetsbare productiegebieden veiligstellen

Binnen het nieuwe Programma Duurzaam Land en Water gaan Nederlandse bedrijven samen met overheden en andere partijen investeren in productiegebieden waar ze cruciale grondstoffen uit halen. De aanpak moet het beter mogelijk maken problemen rond water, erosie, klimaat en voedselveiligheid te bestrijden. Het speelt in op toenemend bewustzijn dat alle partijen door deze problemen worden getroffen en daardoor wel samen moeten werken om uitdagingen het hoofd te bieden.

Door de redactie

Het programma is eind februari gelanceerd. De uitvoering ervan is in handen van het Initiatief Duurzame Handel (IDH) samen met een aantal partners. De Nederlandse overheid stelt € 20 miljoen voor de komende 5 jaar beschikbaar.

Cruciale grondstofgebieden onder druk

Gebieden waar grondstoffen worden gewonnen zoals koffie, thee en cacao zijn bronnen van biodiversiteit, leveren inkomens voor de lokale bevolking, en grondstoffen voor landbouw en industrie. Veel natuurlijke hulpbronnen staan echter onder druk door de groeiende bevolking en daarmee samenhangende groei van landbouw, boskap, toerisme, veeteelt en stadsuitbreidingen. Bedrijven, overheden en maatschappelijke organisaties proberen elk voor zich duurzaam met natuurlijke hulpbronnen om te gaan, maar voor een structurele oplossing is samenwerking tussen alle partijen cruciaal. Activiteiten zijn nu vaak ongecoördineerd of gericht op een deelprobleem.

Bestaande initiatieven combineren

Het Programma Duurzaam Land en Water wil in geselecteerde gebieden bestaande initiatieven bundelen en met alle relevante partijen samen gaan investeren in duurzaam en integraal landschapsbeheer. “Het groeiende besef van bedrijven dat zij hier enorm belang bij hebben, is nieuw en biedt grote kansen,” vertelt Ted van der Put, programmadirecteur bij IDH. “We verwachten dat bedrijven bereid zijn om miljoenen mee te investeren in duurzaam land- en waterbeheer om de toekomstige toevoer van hun (agrarische) grondstoffen veilig te stellen.” De eerste gebieden waar het programma van start gaat, zijn de Vietnam Highlands, een belangrijk productiegebied voor koffie en cacao, en Mau Forest in Kenia, Kenia’s grootste theegebied.

Ervaring en kennis wereldwijd delen

Voor het organiseren van publiek-private samenwerking is kennis van de keten, betrokkenheid van lokale partijen nodig en vaardigheden om partijen, met soms ogenschijnlijk tegenstrijdige belangen, te laten samenwerken. Nederlandse bedrijven en organisaties hebben veel ervaring op dit gebied. Het programma start in gebieden waar al een begin is gemaakt met samenwerking tussen bedrijven, overheden en andere partijen, en waar kan worden voortgebouwd op bestaande initiatieven. De lessen die hieruit getrokken worden, zullen onder andere via het wereldwijde kennisnetwerk van Landscapes for People Food and Nature (LPFN) met iedereen gedeeld worden zodat andere partijen die publiek-privaat landschapsbeheer willen organiseren er hun voordeel mee kunnen doen.

21 maart 2014

Foto: Vietnam Highlands van Joe Coyle