'Werk aan de Delta, voorbereiding voor morgen'

Met de titel 'Werk aan de Delta. Maatregelen van nu, voorbereiding voor morgen' opent het Tweede Deltaprogramma de koers voor waterveiligheid en zoetwatervoorziening. In opdracht van het kabinet heeft deltacommissaris Wim Kuijken de rapportage opgesteld, inclusief advies voor financiering van het Deltaprogramma op de lange termijn.

"Er wordt hard gewerkt om te voldoen aan onze huidige wettelijke veiligheidsnormen. Dat werk is nog niet klaar, maar er is al veel bereikt." Zo worden waterveiligheidsnormen geactualiseerd, om een beschermingsniveau te bieden dat past bij de toename van het aantal mensen en de economische waarde achter de dijken. Voor de komende 50 jaar verwacht het deltaprogramma geen grootschalige kustuitbreiding om de kust op orde te houden. De jaarlijkse zandsuppleties, aangepast aan de actuele stand van de zeespiegel, zijn voldoende.

Ook de zoetwatervoorziening komt aan bod, zeker gezien droogteperiodes in 2011. Waar het beleid volgens de rapportage nu nog is gericht op incidentele droogte, is er voor de lange termijn, met vaker voorkomende droogtes, een "fundamenteel andere benadering nodig", met noodzakelijke doelen voor een maatschappelijk duurzame en economisch doelmatige zoetwatervoorziening. De zoetwatervoorraad in het IJsselmeer is voorlopig groot genoeg om in een extreem droog jaar te voorzien in de vraag naar zoet water.

Deltafonds

Voor de eerste keer adviseert de deltacommissaris ook over de financiering van het Deltaprogramma op de lange termijn, door middel van het Deltafonds. Dat moet voorzien in structurele middelen om Nederland te beschermen tegen water en te zorgen voor een adequate zoetwatervoorziening. Voor deze kabinetsperiode zijn er voldoende middelen gereserveerd.

Deltabeslissingen

Het Deltaprogramma is het jaarlijkse voorstel van de deltacommissaris, en heeft als doel om Nederland te beschermen tegen hoog water en te zorgen voor voldoende zoet water. De deltacommissaris bereidt vijf deltabeslissingen voor die in 2014 aan het kabinet worden voorgelegd, het zogeheten waterveiligheidsprogramma.

21 september 2011