Duurzame Mobiliteit: Slimme Mobiliteit

Jaargang 5 nummer 2

In dit nummer over duurzame mobiliteit worden nieuwe visies, innovaties en mobiliteitsvormen belicht. Alles over de relatie wonen-werken-mobiiteit, duurzame vervoersvormen en brandstoffen, en het stimuleren van cultuurverandering komen aan de orde om verdere toename van onze CO2-voetafdruk te voorkomen.

Elke werkdag sluiten vele Nederlanders aan in de file of staan opeengepakt in trein en bus. Hoe kan Nederland beter én duurzamer bereikbaar worden? Het verbruik van fossiele brandstoffen voor vervoer is een van de belangrijkste oorzaken van de wereldwijde CO2-uitstoot. De urgentie om ons mobiliteitsgedrag te veranderen en over te gaan op schonere en zuinigere vervoersmogelijkheden is hoger dan ooit.

Change Magazine belicht het mobiliteitsvraagstuk in de ruimste zin van het woord: mobiliteit over land, water en lucht. Ook het verminderen van vervoer komt aan de orde: thuiswerken, spitsmijden, slimmer combineren van vervoerwijzen, flexibel omgaan met de plekken waar we activiteiten uitvoeren, teleconferencing. Met welk beleid, maatregelen en (financiële) prikkels kunnen overheid, werkgevers en werknemers tot een duurzamer mobiliteitspatroon komen?

Met deze uitgave wordt een impuls gegeven aan de mobiliteitssector om verdere toename van onze CO2-voetafdruk te voorkomen, om kennis en netwerken te delen en samen innovatieve oplossingen en gedragsverandering in gang te zetten.

Features

Voorwoord - Blijven vernieuwen

(PDF) Minister Camiel Eurlings, Verkeer & Waterstaat: "Nederland kan de toekomst zelfbewust tegemoet treden. Mits we blijven vernieuwen. Mits we onze kennisontwikkeling steeds weer op een hoger plan weten te trekken."

Na schoon komt zuinig

De lucht is schoner door scherpe Europese normering voor onder meer roetuitstoot. Vanaf 2030 moeten we af van de verbrandingsmotor. Of het elektriciteit, biobrandstoffen of waterstof wordt, is nog niet te zeggen.

Opinie Guido van Woerkom

Slimme keuzes maken - Goede informatie speelt een cruciale rol bij het maken van keuzes, op het gebied van reisgedrag, rijgedrag en aankoopgedrag. Elke type gedrag vraagt om een eigen benadering.

Van gadget naar gangbare tweewieler

(PDF) Twee afgestudeerde bedrijfs- economen zijn van de verkoop van elektrische scooters naar de levering van elektrische auto's, fietsen, segwyas en in huis ontwikkelde oplaadsystemen gegaan.

Mobiliteit is een dienst

(PDF) Hoe blijft Nederland bereikbaar met zo min mogelijk belasting van het milieu? Voor dit probleem zijn vele oplossingen en ze zullen allemaal nodig zijn, meent voorzitter Frits Hermand van het Platform Duurzame Mobiliteit.

Duurzame innovaties in het OV

Ook het openbaar vervoer kan duurzamer. Dat blijkt uit de vele innovaties en projecten die de afgelopen jaren zijn opgezet. Change Magazine selecteerde elf in het oog springende innovaties in het openbaar vervoer.

Opinie Richard Smokers

Niet klaar terwijl u wacht - Twintig jaar is helemaal niet lang om de echt duurzame auto van de toekomst rijklaar te krijgen. We moeten niet wachten op de perfecte batterij of waterstofopslag, er is versnelling nodig.

Groene logistiek

De transportsector draagt met vier miljoen ton goederen per dag flink bij aan de totale CO2-uitstoot. Overheids- programma's en brancheorganisaties stimuleren een groene omslag maar bedrijven nemen ook initiatieven.

Opinie Mirjam de Rijk

Sneller en beter - Zolang wij niet bereid zijn te kiezen voor snellere en betere innovatie, stevenen we rechtstreeks af op een klimaatcrisis. Een duurzame toekomst kan alleen werkelijkheid worden met versnelde innovatie.

Ervaring leermeester voor elektrisch rijden

(PDF) De beste manier om de geesten rijp te maken voor elektrisch rijden, is het maar gewoon zelf te gaan doen. Dat is de overtuiging van Kjell Biezen, Essent. Het personeel rijdt er in elektrische auto's.

Inhaalrace in het onderwijs

(PDF) Het aantal lesprogramma's, trainingen en cursussen over duurzame mobiliteit in de automotive sector neemt toe. "Met hoogwaardig technisch onderwijs willen we duurzaamheid een flinke boost geven."

Redactioneel

(PDF) Duurzame Mobiliteit is een van de zeven thema's van een volledig duurzame energiehuishouding. "Idee erachter: niet inzetten op een duurzaam kunstje, maar kijken naar het palet aan mogelijkheden. Geweldig!"

Inzet BOVAG en RAI op duurzame mobiliteit

BOVAG en RAI Vereniging onderteken- den een sectorakkoord en zetten een eigen kennis-instituut op. Change Magazine sprak met de directeuren over hun ambities op het gebied van duurzame mobiliteit.

Vaarwel automobilist, hallo mobilist

In een gemiddel spits zitten 2,8 miljoen Nederlanders achter het stuur. Overheden en bedrijfsleven zetten in op slimmer omgaan met mobiliteit. Wie niet aanschuift in de file, maakt het probleem ook niet erger.

Opinie Jan Rotmans

Inspirerend vergezicht - Een duurzaam mobiliteitssysteem anno 2049: de mobiliteitsmakelaar geeft een scala aan mogelijkheden en prijzen van deur tot deur. Een te eenzijdige focus op de elektrische auto is een groot risico.

Een duurzamer palet van brandstoffen

Bij de pomp wordt brandstof steeds schoner. Door de toevoeging van additieven en biobrandstof kan een auto op een liter meer kilometer maken. Wat is er op langere termijn nog mogelijk? En wat zijn al die biobrandstoffen?

De plug-in auto

Wanneer de elektrische auto het straatbeeld gaat bepalen, is ongewis. Over technologie en de mogelijkheden voor het gebruik zijn meer vragen dan antwoorden. Voor vervoer op korte afstanden kan het heel geschikt zijn.

Nederland weer bereikbaar maken

(PDF) Na een oproep van minister Eurlings kwamen de Taskforce Mobili- teitsmanagement, Nederland bereikbaar, TelewerkForum en Spits-mijden met een reeks van voorstellen en ideeën.

3 vragen aan... Jan Klinkenberg

(PDF) Is de bijdrage van Transumo aan de transitie naar een systeem van duurzame mobiliteit gelukt? Wat is de meest in het oog springende kennisproject, en wat is niet goed gegaan? En: Waarom stopt Transumo?

Maak vliegen veel duurder

Milieuvervuiling door vliegtuigen kan de met de helft worden teruggedrongen door schonere motoren. Of dat voor het klimaat voldoende helpt, is de vraag; de luchtvaart groei gigantisch. Hoe kan het vliegen schoner worden?

Duurzame infrastructuur

Wegen, spoor en vaarwegen vormen de bloedvaten van de sameleving. Een doordrachte inrichting en technische innovaties kunnen het systeem weer op gang brengen en duurzaam gezond houden.

Afval als schone brandstof voor de bus

De passagiers van busbedrijf Connexxion in midden Zeeland hebben over het algemeen niets door. Toch stappen ze sinds september in een van de meest bijzondere bussen in Nederland. Bussen die rijden op biogas.